Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhăn; làm nhăn