Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

psychoanalysis /,saikəʊə'næləsis/  

  • Danh từ
    (cách viết khác analysis)
    phép phân thần