Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    kinh điển giả hiệu