Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều prunellos
    mận khô (loại ngon nhất)