Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lụa dày; vải len mỏng (để may áo quan toà...)
    Danh từ
    (y học) tưa
    (thực vật học) cỏ tưa