Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proximate /'prɒksimət/  

  • Tính từ
    gần (về thời gian, theo thứ tự...); gần nhất

    * Các từ tương tự:
    proximately, proximateness