Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prowler /praʊlə[r]/  

  • Danh từ
    thú đi rình mò kiếm mồi
    người đi lảng vảng, người đi rình mò ăn trộm