Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [làm] bực mình
  it is provoking of her to be so late
  nàng đến quá muộn như thế thật là đáng bực mình

  * Các từ tương tự:
  provokingly