Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provisionless /provisionless/  

  • Tính từ
    không có lương thực cung cấp; không có thực phẩm dự trữ; không có thức ăn thức uống