Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provisionalness /provisionalness/  

  • Danh từ
    tính tạm thời, tính lâm thời