Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    tạm, tạm thời, lâm thời, nhất thời