Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provisionality /provisionality/  

  • Danh từ
    tính tạm thời, tính lâm thời