Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provinciality /provinciality/  

  • Danh từ
    tính chất tỉnh lẻ