Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provincialism /prə'vin∫əlizəm/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    tác phong tỉnh lẻ