Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • xem prove

    * Các từ tương tự:
    proverb, proverbial, proverbialism, proverbialist, proverbially