Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dạ dày tuyến (chim)
    diều côn trùng