Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provenience /provenience/  

  • Danh từ
    nguồn gốc, lai lịch, nơi phát hành