Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thuộc Provence
    Danh từ
    người xứ Provence, ngôn ngữ xứ Provence