Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) xứ Prô-văng-xơ
    Danh từ
    người Prô-văng-xơ
    tiếng Prô-văng-xơ