Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protractor /prə'træktə[r]/  

  • Danh từ
    thước đo góc (hình nửa vòng tròn)