Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protraction /protraction/  

  • Danh từ
    sự kéo dài
    sự kéo ra trước, sự duỗi (của cơ duỗi)
    sự vẽ theo tỷ lệ