Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protractile /protractile/  

  • Tính từ
    (động vật học) có thể kéo dài được (bộ phận)