Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protestor /protestor/  

  • Danh từ
    người phản đối, người phản kháng, người kháng nghị