Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protestingly /prə'testiŋli/  

  • Phó từ
    [với thái độ] phản kháng, [với thái độ] kháng nghị
    they denied the claim protestingly
    họ phủ nhận yêu sách với thái độ phản kháng