Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protester /prə'testə[r]/  

  • Danh từ
    người phản kháng, người kháng nghị
    một nhóm người phản kháng đã tập hợp bên ngoài trụ sở công ty