Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protestantize /protestantize/  

  • Ngoại động từ
    làm cho theo đạo Tin lành
    Nội động từ
    theo đạo Tin lành