Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protectively /prə'tektivli/  

  • Phó từ
    để bảo vệ, để che chở
    để bảo hộ