Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protective custody /prətektiv'kʌstədi/  

  • Danh từ
    (luật học)
    sự giam giữ nói là để bảo vệ (cho ai)