Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protective colouring /prətektiv'kʌləriŋ/  

  • Danh từ
    (động vật)
    màu sắc bảo vệ (của một số chim, sâu bọ…)