Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protectionist /protectionist/  

  • Danh từ
    người chủ trương bảo vệ nền công nghiệp trong nước