Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

protectionism /prə'tek∫ənizəm/  

  • Danh từ
    (kinh tế)
    chế độ thuế quan bảo hộ