Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vật bảo vệ; chất bảo vệ