Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prospector /prɒ'spektə[r]/  

  • Danh từ
    người dò tìm; người tìm (vàng, quặng, dầu mỏ…)