Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prosody /'prɒsɒdi/  

  • Danh từ
    vần luật, khoa vần luật (thơ ca)
    ngữ điệu (của một ngôn ngữ)