Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • thán từ
    xin chúc sức khoẻ anh!; xin chúc anh thành công! (thường nói khi nâng cốc chúc mừng)