Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proselytize /'prɒsəlitaiz/  

  • Động từ
    (cách viết khác proselytise)
    [cố] thuyết phục (người khác) theo đạo (chính kiến) của mình

    * Các từ tương tự:
    proselytizer