Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prosaically /prə'zeiikli/  

  • Phó từ
    [một cách] buồn tẻ; [một cách] tầm thường