Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propitiously /prə'pi∫əs/  

  • Phó từ
    [một cách] thuận lợi