Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

propitiate /prə'pi∫ieit/  

  • Động từ
    xoa dịu, làm nguôi; làm lành
    they offered sacrifices to propitiate the gods
    họ dâng vật hiến sinh để làm nguôi cơn giận của thần linh