Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proofless /proofless/  

  • Tính từ
    không có chứng cớ, không có bằng chứng