Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proof-reading /proof-reading/  

  • Danh từ
    việc đọc và sửa bản in thử