Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proof-read /proof-read/  

  • Ngoại động từ
    đọc và sửa bản in thử

    * Các từ tương tự:
    proof-reader, proof-reading