Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    hỗn hợp rượu và nước ở nồng độ chuẩn