Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pronounceable /prə'naʊnsəbl/  

  • Tính từ
    phát âm được, đọc được
    I find some of the place-names barely pronounceable
    tôi thấy một số địa danh hầu như không đọc được