Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (pháp lý) người được hứa, người được hứa hẹn