Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolongation /prəʊlɒŋ'gei∫n/  /prəʊlɔ:ŋ'gei∫n/

  • Danh từ
    sự kéo dài
    phần kéo dài