Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolongate /prolongate/  

 • Ngoại động từ
  kéo dài; nối dài; gia hạn
  kéo dài một đường thẳng
  kéo dài cuộc đi thăm
  nối dài thêm một bức tường
  phát âm kéo dài (một âm tiết...)