Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prolongable /prolongable/  

  • Tính từ
    có thể kéo dài, có thể nối dài thêm
    có thể kéo dài được, thác triển được