Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proletarianize /proletarianize/  

  • Ngoại động từ
    vô sản hoá