Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

proletarianism /proletarianism/  

  • Danh từ
    tình trạng vô sản